TRANSIT – EXWORK 2022

EXAMENSARBETE_2022

Bordet TRANSIT är en komposition av visuella element tagna ur stadens passager – där ett utsnitt från gaturummet lyfts in till en privat miljö.

Perronger och trottoarer ingår i en så kallad nyttoarkitektur, med det tydliga syftet att leda oss från en punkt till en annan. Attityden till dessa platser är ofta likgiltig – vi är ju ändå på väg någon annanstans. Samtidigt har jag känt en saknad till rörelsen genom stadens passager när den nya vardagen i takt med pandemin alltmer har koncentrerats till hemmet. Så vad är det i stadens rörelse som jag hittills bara har tagit för givet och som nu lämnat ett tomrum? Är det något jag kan ta in och uppskatta privat?

Mitt mål har varit att gestalta delar av stadens blodomlopp som lätt försvinner i ett brus av andra intryck. Passagernas estetik och innehåll som oftast utformas för att verka snarare än synas – lyfts istället fram som det utsmyckade. Resultatet är en form som du stannar vid hellre än passerar och för tankarna till livet utanför våra fyra väggar.

Bordsskiva i härdat, tonat och blästrat glas, demonterbar stomme tillverkad av konstruktionsstål och formgjutna fundament i betong.

Tack till:
Bengtssons Smide AB
Glasteknik i Emmaboda AB

——————————————————————-

 

EXWORK_2022

The TRANSIT table is a composition of visual elements derived from the city’s various passages: A section of the urban environment is moved into the private sphere.

Platforms and pavements are examples of a so-called ”utility architecture”, with a distinct purpose of leading us from one point to another. The attitude towards these places is often one of indifference—we are just on our way, elsewhere. Yet, as the new everyday life has increasingly been centered around our homes due to the pandemic, I have felt a lack of movement through the city. So, what is it about the city’s movement that I have so far only taken for granted, and that has now left a void? Is it possible to bring it in, and appreciate it in a private sphere?

My goal has been to give form to those parts of the city’s blood circulation that easily disappear in a noise of other impressions: The aesthetics and content of the passages, which are usually designed to function rather than to be noticed, are instead highlighted as the ornamented. The result is a form that you stop at rather than pass by, reminding us of the life outside our four walls.

Table top in tempered, tinted and blasted glass, demountable frame made of structural steel and molded foundations in concrete.

Special thanks to:
Bengtssons Smide AB
Glasteknik i Emmaboda AB

Filtrera