[M]ORE

Den svenska gruv­industrin har många allvarliga effekter på miljön. Stora områden förvandlas till sterila öken­land­skap, växt­lighet försvinner, giftigt avfall läcker ut i sjöar och grund­vatten, samer får stora problem att bedriva ren­skötsel och lokal­befolkning drabbas genom buller, skakningar och damm. 

Samtidigt verkar behovet av mineraler oändligt, och gruvorna anses så pass viktiga för vår eko­nomi att farliga ut­släpp tillåts i högre grad än från andra näringar.

Vid efter­behandling av gruv­områden åter­ställs de ofta så att de passar in i det om­givande land­skapet. Men att åter­ställa det som gått för­lorat är svårt, och ett alter­nativ är att skapa eko­system med stor bio­logisk mång­fald, sär­skilt utformade för att stå emot klimat­förändringar. Kanske kan gruv­industrin och miljö­vårdare, som ofta är mot­ståndare, istället sam­arbeta för att bevara vår miljö.

Filtrera