ESSENTIAL URGE

I ett försök att ta kritisk design ur sitt vanliga utställningssammanhang har jag applicerat metoden på en produkt som är formgiven för massproduktion och konsumtion.

För att formgivning ska fortsätta vara relevant i ständigt föränderliga tider behöver vi utforska olika designteorier och metoder och lära oss att tillämpa dem i nya sammanhang.  Kritisk design är ofta provokativ – dess syfte är att utmana betraktarens förutfattade meningar, vilket öppnar för nya perspektiv och diskussioner. På sätt och vis är det motsatsen till den massproducerade formgivningen. 

Med kritisk design som utgångspunkt har jag formgivit en vas som är provocerande utan att skriva en på näsan. Avsikten är att undvika att vasen hamnar i en kategori av exklusiva produkter som är utom räckhåll för den breda allmänheten, och i stället massproduceras och presenteras i ett kommersiellt sammanhang. 

Vasens alla formval, den tunga stenen med det sköra glaset, är tagna för att väcka frågor om konsumtion och inleda diskussion bland konsumenter.

—-

In an effort to remove critical design from its habitual exhibition context, I have applied the method to a product that has been designed for mass production and consumption.

In order for design to continue to be relevant in constantly changing times there is a need to explore different design theories and methods and learn to apply them in new contexts. Critical design is often provocative – aiming to challenge the viewer’s preconceptions and consequently make them open to new perspectives and discussions. In a sense it is the opposite of mass produced design. 

Taking critical design as a starting point I have designed a vase that is thought-provoking without it being instantly obvious. The intent is to avoid the vase being presented in a category of exclusive products that are out of reach for a broad range of people, and for it to be mass produced and presented in a commercial context. 

All the design choices of the vase, the heavy stone with the delicate glass, are meant to evoke questions about consumption and initiate discussion among the consumers.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera