DIALOG

Arpie Adelina Amirians form

I detta projekt har jag jobbat med frågeställningar så som: hur ser vi design? Hur ser vi konst? Hur tillgänglig är design i förhållande till konst? Vad är det som får oss att uppfatta vissa saker som konst och andra som design? Hur påverkar miljön som den presenteras i? Jag vill också lämna plats för betraktaren att ställa frågor och göra sin egen tolkning.

—-

In this project I have worked with issues such as: how do we see design? How do we see art? How accessible is design in relation to art? What makes us perceive certain things as art and others as design? How does the environment in which design is presented affect it? I also want to leave room for the viewer to ask questions and make their own interpretation.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera