Viktoria Hultman – Osynlig kunskap

beckmansexamen2023/vk-2023/

Jag har utforskat varför vår kreativa intuition leder oss till att skapa det vi gör, och hur våra referenser och upplevelser påverkar det vi skapar. Jag har förstått att svaret är tvetydigt och föränderligt. Det är okej att låta idéskapandets process vara mystisk och magisk. Det är vår inre värld som spelar med den yttre verkligheten och det är det som gör att varje individ ser på saker olika och får olika resultat i den kreativa processen.

I have explored why our creative intuition guides us to create the things we do, and in what way our references and experiences influence what we create. I’ve come to the conclusion that the answer is not distinct nor constant. It’s okay to let the process of creating ideas be mystical and magical. It’s our inner world that plays with the outer reality and that’s what makes all individuals see things differently and come to different results in the creative process.

E-mail: v.hultman.sthlm@gmail.com
Instagram: @viktoriahultman
Website: www.v-hultman.com


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera