Formprogrammet på Beckmans har produktdesign som huvudämne och inkluderar närliggande designrelaterade ämnen. På Form står produkten alltid i relation till människan och kroppen liksom till en miljö och en rumslighet. Studenterna skapar objekt och rum som ska upplevas, användas och kommuniceras samt verka i olika sammanhang.

Gemensamt för årets examensstudenter är att de gör mer än att bara lösa den uppenbara funktionen. De olika hållbarhetsaspekterna löper som en röd tråd genom samtliga projekt. Ekologiskt i val av material, teknik och återvinningsbarhet. Socialt i användande och utforskandet av behov som vi idag inte uppfyller. Ekonomiskt i form realiserbarhet och ett utforskande av potentiella marknader, där det idag inte erbjuds alternativ. I årets  examensutställning får vi se exempel på hur design kan ställa frågor, utmana och påverka både vår samtid och framtid.

Erik Björk – Programansvarig Form

The Product Design programme at Beckmans focuses on product design as its main subject and includes related design topics. In Product Design, the product is always related to the human body, environment, and spatiality. The students create both objects and spaces that are being experienced, used, communicated, and that will function in various different contexts.

A theme this year’s students have in common is to solve more than just the obvious function. Various aspects of sustainability run as a thread through all projects. Ecologically, in the choice of materials, technology, and recyclability. Socially, in the use and exploration of needs that we do not currently fulfill. Economically, in terms of realizable form and exploration of potential markets where alternatives are not currently offered. In this year’s graduation exhibition, we see examples of how design can ask questions, challenge, and influence both our present and future.

Erik Björk – Program Director, Product Design
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera